Artikel 1 – Verplichtingen verkeersschool

1.      De verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen:

 • dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
 • dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
 • dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen (op verzoek) informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
 • dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de verkeersschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de verkeersschool heeft voldaan;
 • dat de leerling, die via de verkeersschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijk- waardige type;
 • dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles.

2.      De verkeersschool benadrukt het feit dat:

 • eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat het CBR een gezondheidsverklaring wenst te ontvangen; 
 • op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
 • zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de verkeersschool hiervan melding moet maken.

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

 1. zich te houden aan de door de verkeersschool op de lesafsprakenkaart schriftelijk vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (de verkeersschool wacht maximaal 15 minuten op de leerling) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
 2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op de lesafsprakenkaart afgesproken tijd. Afzegging dient per e-mail of via de whatsapp te gebeuren aan de verkeersschool of de instructeur. Andere vormen van afmelding worden niet geaccepteerd. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad;
 3. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 4. het met de verkeersschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;
 5. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek) een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;
 6. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 7. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de verkeersschool niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 3 – Betaling

 1. De verkeersschool brengt een bedrag van € 0,- aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening.
 2. De leerling kan iedere les afzonderlijk betalen, dan wel een pakket afnemen. Een pakket omvat alleen de praktijk rijlessen. De betaaltermijn bedraagt 7 dagen. Een pakket voor rijlessen omvat geen theorielessen en alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de leerling. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorie- lessen dienen bij het afleveren van die zaken te zijn voldaan.
 3. De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging. De verkeersschool meldt verder de examengelden op haar website, maar is niet verantwoordelijk voor de juistheid en een eventuele verhoging hiervan.
 4. Indien de leerling niet tijdig (binnen 7 dagen) heeft betaald, is de leerling van rechtswege in verzuim. De verkeerschool is gerechtigd om de werkzaamheden dan op te schorten. De leerling blijft het lesgeld verschuldigd over de ingeplande lessen die binnen 48 uur na de melding van de opschorting van de werkzaamheden al ingepland stonden. De verkeersschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.
 5. Indien de leerling niet tijdig betaalt, is er wettelijke rente verschuldigd. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de verkeersschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Het verschuldigde bedrag wordt dan verhoogd met de wettelijke rente, de buitengerechtelijke incassokosten en een eventuele proceskostenveroordeling. Het verschuldigde kan hierdoor aanzienlijk verhoogd worden.
 6. Indien de leerling na een herinnering tot betaling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkeersschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan. De verkeersschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.
 7. Indien er sprake is van enige betalingsachterstand is de verkeersschool gerechtigd om een ingepland onderzoek rijvaardigheid tot op de dag van het onderzoek te annuleren. De annuleringskosten en de kosten voor het aanvragen van een nieuwe onderzoek rijvaardigheid komen in dit geval voor rekening van de leerling

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) binnen de gestelde termijn aan de verkeersschool te worden voldaan.
 2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de verkeersschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.
 3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de verkeersschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn zowel de (annulerings)kosten van het eerste onderzoek en de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
 4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan de verkeersschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de verkeersschool.
 5. De verkeersschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Indien het CBR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan brengt de verkeersschool zelf alleen de kosten in rekening van de voor het onderzoek afgenomen rijles in rekening.
 2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat: a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2; b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is; c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de verkeersschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De hiermee gepaard gaande kosten voor de nieuwe aanvraag van het onderzoek zijn dan voor rekening van de verkeersschool.

Artikel 6 – Opzegging van de lesovereenkomst

 1. Indien er losse lessen worden afgenomen, dan kan de lesovereenkomst worden opgezegd met inachtneming van een termijn van 48 uur. Een les die in deze termijn nog ingepland staat, dient nog te worden afgenomen en betaald.
 2. Indien er een pakket is afgenomen, kan deze eveneens worden opgezegd met inachtneming van een termijn van 48 uur. Een les die in deze termijn nog ingepland staat, dient nog te worden afgenomen en betaald. Omdat er administratief werkzaamheden moeten worden uitgevoerd voor de afwikkeling, wordt hiervoor wordt een bedrag van € 150,- in rekening gebracht. Verder zal de normale lesprijs per afgenomen les in rekening worden gebracht. Het voordelige tarief dat geldt voor een pakket geldt dan niet meer. De pakketprijs minus de prijs voor de afgenomen lessen (vermeld op de website) en het bedrag van € 150,- wordt binnen veertien dagen geretourneerd aan de leerling.
 3. Bij opzegging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan de verkeersschool betaalde examengelden voor zover de verkeersschool deze gelden nog niet heeft afgedragen resp. verschuldigd is aan het CBR.
 4. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles – tegen gangbaar lestarief – bij de instructeur die de lessen gaat geven.

Artikel 7 – Vrijwaring

 1. De verkeersschool vrijwaart de leerling, alleen voor wat betreft autorijlessen, voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien een leerling alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, heeft gebruikt, dan wordt vermoed dat dit de oorzaak is waardoor de overtreding resp. de schade voortvloeit en alsdan is de leerling zelf geheel aansprakelijk.
 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de verkeersschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

De verkeersschool verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met de verkeersschool aangaat persoonsgegevens. De verkeersschool verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek de verkeersschool uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.